Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Izveštaji o sprovedenom monitoringu i evaluaciji – zemlja mladih“ u 2023. godini

Predlogom programa od javnog interesa kojim se realizuje Projekat „Novi Sad – grad mladih, Srbija – zemlja mladih“ u 2023. godini, morao je obuhvatiti sve mere Programa realizacije Projekta „Novi Sad – grad mladih, Srbija – zemlja mladih“ u 2023. godini.

Mere su:

1. Jačanje kapaciteta mladih za aktivno učešće u društvu, a posebno u procesima donošenja odluka koje se tiču mladih

2. Organizovanje i participacija mladih u društvenim tokovima, koji će im omogućiti da postanu aktivni građani

3. Podrška različitosti i inkluzivnosti

4. Slavljenje energije mladih – kultura i slobodno vreme mladih

Tokom prve faze glavni cilj projekta „Mladi u Centru održive zajednice“ je bio da mladi u Novom Sadu aktivno učestvuju u zajednici koristeći kvalitetne, inovativne, lako dostupne i inkluzivne mogućnosti i prilike, koje im nude omladinske organizacije za mlade i institucije. Planirane rezultate programa ostvarili su implementacijom aktivnosti i obuka za pružaoce usluga mladima, mlade, srednjoškolce i studente, za osnaživanje neformalnih grupa, pružanje psihosocijalne podrške, inkluziju osetljivih grupa mladih, za kvalitetno provođenje slobodnog vremena i kreiranje kulturnog sadržaja.

Kada je u pitanju druga faza projekta glavni cilj projekta „Mladi u Centru održive zajednice – druga faza“ bio je da osnaži mlade različitih nivoa razvijenosti znanja, veština i afiniteta da aktivno učestvuju u društvu i pružaoca usluga mladima da kreiraju kvalitetne programe koji odgovaraju na potrebe mladih.

U trećoj fazi „Mladi u Centru održive zajednice“ očekivani rezultati su bili adaptacija i opremanje novog centra za mlade, umrežavanje i unapređenje kompetencija organizacija civilnog društva koje rade sa mladima, kao i unapređenje međusektorske saradnje kroz organizovanje društvenog dijaloga na temu mentalnog zdravlja mladih. Program se sastojao od aktivnosti koje osnažuju mlade iz Novog Sada i koje nude načine za kvalitetno provođenje slobodnog vremena.

Izveštaj o srovedenom monitoringu i evaluaciji projekata možete pronaći ovde.