Skip links

Istraživanje položaja i potreba mladih za potrebe Lokalnog akcionog plana

Istraživanje položaja i potreba mladih za potrebe Lokalnog akcionog plana

Predstavljamo vam rezultate istraživanja koje je sprovedeno sa ciljem ispitivanja stavova i navika u ponašanju mladih osoba starosti od 15 do 30 godina na teritoriji Grada Novog Sada. Ovo istraživanje je imalo za cilj da proceni indikatore od značaja za kreiranje Lokalnog akcionog plana politike za mlade u Gradu Novom Sadu za period od 2023. do 2025. godine.

Istraživanje je obuhvatilo različite metode prikupljanja podataka. Podaci su prikupljani onlajn i uživo. Onlajn prikupljanje podataka obuhvatilo je anketiranje na društvenim mrežama Fejsbuk i Instagram. Uživo prikupljanje podataka se realizovalo putem papir-olovka metode, odnosno anketiranjem lica u lice.

Prikupljeni podaci su analizirani u LibreOffice Calc programu, a zatim su detaljnije analize izvršene u JASP programu za analizu podataka. Oba programa su javno dostupna i slobodna za besplatnu upotrebu.

Istraživanje je bilo geografski ograničeno na teritoriju Grada Novog Sada, obuhvatajući sva gradska i prigradska naselja. Vremenski okvir je obuhvatio period od 15.11.2022. do 20.12.2022. godine.

Primeri tumačenja tabela pokazuju učestalost odgovora ispitanika na različita pitanja. Na primeru učestalosti konzumiranja psihoaktivnih supstanci, vidimo da je u poduzorku ispitanika koji konzumiraju psihoaktivne supstance 1 do 2 puta nedeljno, postojao podjednak procenat muškaraca (50.3%) i žena (49.7%).

Uzorak je početno činilo 892 ispitanika. Međutim, u finalni uzorak nisu ušli ispitanici koji se nisu izjasnili kao muško ili žensko, ili su se izjasnili kao osobe starije od 30 godina. Zbog toga, finalni uzorak na kojem su sprovedene sve statističke analize su činilo 865 ispitanika. Kriterijum isključivanja navedenih ispitanika je bio isključivo statističke prirode.

Ova istraživanja nam pružaju važne uvide u stavove i navike mladih osoba na teritorii Grada Novog Sada. Rezultati ovog istraživanja imaju potencijal da značajno utiču na kreiranje budućih politika i programa koji su osloneni na potrebe i interese mladih u Gradu Novom Sadu.

Celokupno istraživanje dostupno je klikom na: Istraživanje