Skip links

Lokalni akcioni plan politike za mlade Grada Novog Sada za period od 2023 do 2025. godine

Lokalni akcioni plan politike za mlade Grada Novog Sada za period od 2023 do 2025. godine

Evropskom omladinskom centru Vojvodine je prošle godine, a nakon sprovedenog konkursa, odobrena realizacija projekta „Izrada, donošenje i promocija Lokalnog akcionog plana politike za mlade Grada Novog Sada za period od 2023. do 2025. godine“ (LAP).

U maju mesecu ove godine Komisija za izradu LAP usvojila je Nacrt teksta, koji je usvojen od strane Skupštine Grada Novog Sada 30. juna 2023. godine.

Prema zvaničnoj statističkoj proceni iz 2020. godine, Novi Sad ima 362.675 stanovnika, od kojih 59.324 (16,35%) čine mladi u starosnoj grupi 15–29 godina, a ovaj broj je znatno veći zbog velikog broja studenata iz okolnih gradova i manjih sredina.

Grad Novi Sad prepoznaje potrebu za planskim i dugoročnim rešavanjem problema mladih, uz kreiranje mera i usluga prilagođenih njihovim stvarnim potrebama, kao i ekonomičnije korišćenje postojećih resursa kroz umrežavanje institucija i organizacija civilnog društva. Lokalni akcioni plan politike za mlade je dokument javne politike koji donosi Skupština Grada, a koji definiše aktivnosti za ostvarivanje potreba mladih, a sve u skladu sa Ciljevima održivog razvoja i Strategijom za mlade Republike Srbije.

U periodu od 2015. do 2022. godine oblasti Lokalnog akcionog plana politike za mlade bile su: obrazovanje mladih, zapošljavanje mladih, zdravlje mladih, kultura i slobodno vreme mladih, volontiranje i aktivizam mladih, bezbednost mladih, informisanje mladih, mladi u zaštiti životne sredine i održivom razvoju i socijalna politika prema mladima.

Finansiranje programa i projekata kojima se realizuju aktivnosti definisane Lokalnim akcionim planom politike za mlade vrši se putem javnog konkursa koji raspisuje Gradska uprava za sport i omladinu – Kancelarija za mlade, a pravo na dodelu sredstava mogu ostvariti udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi. Prema podacima do februara meseca 2022. godine, u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, koju vodi resorno ministarstvo, upisano je ukupno 358 udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza sa teritorije Grada Novog Sada.

Lokalni akcioni plan politike za mlade Grada Novog Sada za period od 2023. do 2025. godine predstavlja dokument javne politike koji se donosi radi operacionalizacije i ostvarivanja opšteg i posebnih ciljeva predviđenih Strategijom za mlade u Republici Srbiji za period od 2023. do 2030. godine („Službeni glasnik RS“, broj 9/23) (Strategija).

Opšti cilj Strategije je unapređen kvalitet života mladih.

Poseban cilj 1: Omladinski rad je standardizovan u sistemu neformalnog obrazovanja.

Poseban cilj 2: Prostorni kapaciteti i usluge za sprovođenje omladinske politike su unapređeni i funkcionalni u svim JLS.

Poseban cilj 3: Mladi su aktivni učesnici društva na svim nivoima.

Poseban cilj 4: Mladi imaju ravnopravne mogućnosti i podsticaje da razviju svoje potencijale i kompentancije, koji dovode do socijalnog i ekonomskog osamostaljivanja.

Poseban cilj 5: Stvoreni uslovi za dobro zdravlje, bezbedno okruženje i socijalno blagostanje mladih.

Na osnovu Zakona o mladima („Službeni glasnik RS“, br. 50/11 i 116/22 – dr. zakon), u skladu sa Strategijom, Grad Novi Sad utvrđuje LAP za sprovođenje Strategije na svojoj teritoriji i u svom budžetu obezbeđuje sredstva za realizaciju tih planova.

Omladinska politika se odnosi na sistemsku podršku mladima koja je zasnovana na njihovim potrebama. Dugoročni cilj omladinske politike je da obezbedi učešće mladih u svim aspektima socijalnog, društvenog i političkog života i unapredi njihove životne uslove. U okviru te podrške obuhvata niz mera i aktivnosti koje sprovode državni organi, ustanove i organizacije civilnog društva.

Subjekti omladinske politike u Gradu Novom Sadu su: OUN, EK, Vlada Republike Srbije, Ministarstvo turizma i omladine, Vlada Autonomne pokrajine Vojvodine, Pokrajinski sekretarijat APV za sport i omladinu, Univerzitet u Novom Sadu, Gradska uprava za sport i omladinu Grada Novog Sada – Kancelarija za mlade, Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Grada Novog Sada, Savet za mlade Skupštine Grada Novog Sada, Savet za mlade na teritoriji Grada Novog Sada („Gradonačelikov Savet za mlade“), Omladinski savez udruženja “OPENS”, SAVEZ UDRUŽENJA NOVOSADSKI OMLADINSKI FORUM, Neformalno predstavničko telo mladih – Novosadski omladinski forum, omladinske organizacije sa teritorije Grada Novog Sada, učenička predstavnička tela i organizacije, neformalne organizacije mladih, mladi sa teritorije Grada Novog Sada i drugi učesnici u kreiranju, sprovođenju i unapređenju omladinske politike.

PREUZMI AKCIONI PLAN POLITIKE ZA MLADA GRADA NOVOG SADA 2023 – 2025