Skip links

Lokalni akcioni plan - Header

Lokalni akcioni plan politike za mlade Grada Novog Sada 2023 – 2025

Nacionalna strategija za mlade 2015 – 2025. godine predstavlja sveobuhvatni dokument u kome su definisani prioritetni ciljevi. Njihovo ostvarivanje treba da doprinese aktivnom i ravnopravnom učešću mladih u različitim oblastima društvenog života.

Na osnovu člana 5. stav 2. Odluke o ostvarivanju potreba i interesa mladih u oblastima omladinskog sektora na teritoriji Grada Novog Sada, Gradonačelnik Grada Novog Sada doneo je rešenje kojim se formira komisija za izradu Lokalnog akcionog plana politike za mlade za period od 2023. do 2025. godine. Komisija ima predsednika i zamenike predsednika, ali i 45 članova.

Lokalni akcioni plan za mlade (LAP) predstavlja strateški gradski dokument kojim se definišu prioritetne oblasti za mlade i aktivnosti koje odgovaraju na specifične potrebe mladih određene sredine. Ovim dokumentom se obezbeđuje doprinos u sprovođenju ciljeva, kao i prioriteta Nacionalne strategije za mlade na lokalnom nivou. Osim toga, uključuju se i druge sektorske strategije koje imaju uticaj na život mlade osobe, kao i međunarodni dokumenti iz oblasti omladinske politike.

Prva sednica Komisije za izradu LAP-a Grada Novog Sada za period od 2023. do 2025. godine se održala 4. novembra u sali Skupštine Grada. Na samoj sednici razmatralo se o izvorima podataka u okviru predstojećeg istraživanja o potrebama i položaju mladih sa teritorije Grada Novog Sada. Istraživanje će poslužiti kao polazna tačka procesa kreiranja strateških ciljeva i mera u okviru oblasti koje su od interesa za mlade: obrazovanje, zapošljavanje, zdravlje, kultura i slobodno vreme, volontiranje i aktivizam, bezbednost, informisanje, mladi u zaštiti životne sredine i održivom razvoju, socijalna politika prema mladima.

Zadatak komisije jeste da izvrši analizu stanja omladinskog sektora na teritoriji Grada Novog Sada. Plan je da se u saradnji sa našima udruženjem “Evropski omladinski centar Vojvodine” izradi nacrt Lokalnog akcinonog plana politike za mlade Grada Novog Sada u periodu 2023 – 2025. Ovo udruženje je izabrano preko Javnog konkursa za finansiranje projekta kojim se obezbeđuje izrada, donošenje, kao i promocija LAP-a na teritoriji Grada Novog Sada u spomenutom periodu. Skupština Grada Novog Sada će nakon javne rasprave razmatrati usvajanje ovog nacrta.

Istraživanje sprovodi istraživački tim Instituta za medijaciju, pregovaranje i javne politike iz Novog Sada. Osnovni cilj ovog istraživanja jeste ispitivanje stavova, ali i ponašanja mladih u starosti od 15 do 30 godina na teritoriji Grada Novog Sada. Pored toga, ispitanici u upitniku imaju pitanja koja se tiču različitih aspekata života u Novom Sadu, a koji su od velikog značaja za mlade.

Kao deo procesa koji će doprineti kavlitatetu konačnog dokumenta, Evropski omladinski centar Vojvodine organizovaće više od 10 fokus grupa, intervijue i desk analize svih oblasti koje su od interesa za mlade u Gradu Novom Sadu.