Skip links

Milan Krilović, izabran za člana Saveta za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva

Kandidat EOCV-a, Milan Krilović, izabran za člana Saveta za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva

Vlada Republike Srbije je na sednici 29.09.2023. godine usvojila Odluku o osnivanju Saveta za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva.

Ovo savetodavno telo Vlade predstavlja novi mehanizam za saradnju sa civilnim društvom i prostor za dijalog o ključnim pitanjima koja se odnose na rad i delovanje civilnog društva. Evropski omladinski centar Vojvodine je deo Saveta za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva. Za člana saveta izabran je Milan Krilović, kao kandidat kojeg je predložila naša organizacija. EOCV je jedina organizacija sa teritorije AP Vojvodine koja participira u radu ovog nacionalnog tela. Kao organizacija koja je delegirala člana ovog Saveta, dok je zamenika člana delegirao Novosadski omladinski forum.

Mandat Saveta je široko postavljen i obuhvata praćenje i analizu stanja u najznačajnijim oblastima koje se odnose na delovanje i rad civilnog društva, kao što su: sloboda udruživanja i sloboda okupljanja, sloboda izražavanja, uključivanje građana u proces donošenja odluka, transparentnost i pristup informacijama, pravni okvir za delovanje organizacija civilnog društva, finansiranje organizacija iz javnih sredstava; filantropija, pružanje usluga, volontiranje, neformalno obrazovanje i građanski aktivizam. Jedan od zadataka Saveta je i praćenje implementacije Strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji za period 2022-2030. godine i pratećih Akcionih planova.

Mandat Saveta obuhvata i praćenje i analizu javnih politika koje se odnose i utiču na podsticajno okruženje za razvoj civilnog društva kao i praćenje uključenosti organizacija civilnog društva u procese kreiranja javnih politika putem razmatranja izveštaja o sprovedenim konsultacijama od strane organa državne uprave i davanje preporuka za unapređenje standarda i prakse procesa konsultacija sa zainteresovanim stranama, zatim zauzimanje stavova i davanje predloga o nacrtima zakona, dokumenata javnih politika i drugim pravnim aktima koji se odnose i utiču na podsticajno okruženje i delovanje civilnog društva čime Savet postaje još jedan novi mehanizam za jačanje principa participacije, otvorenosti i inkluzivnosti procesa kreiranja javnih politika.

Takođe, predviđeno je da Savet, čiji mandat traje pet godina, razmatra i zauzima stavove o aktuelnim pitanjima koja se odnose na delovanje civilnog društva i zaštitu ljudskih prava, da razmatra Godišnje zbirne izveštaje o utrošku sredstava koja su kao podrška programskim aktivnostima obezbeđena i isplaćena udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva iz sredstava budžeta Republike Srbije, kao i brojne izveštaje domaćih i međunarodnih organizacija vezanih za podsticajno okruženje za razvoj civilnog društva, u delu u kome su relevantni za rad Saveta.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog uputilo je Javni poziv organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidature za članstvo u Savetu za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva. Rok za podnošenje prijava trajao je od 24. maja do 7. juna 2023. godine
Komisija za izbor predstavnika organizacija civilnog društva za kandidate za članstvo u Savetu za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva sprovela je proces izbora kandidata za članstvo u Savetu. Imajući u vidu da u periodu predviđenom za prigovor nije bilo prigovora kandidata, Ministarstvo je predložilo Vladi Srbije kandidate za članove i zamenike članova za ovo telo, koji su dobili najviše glasova.

Rezultati glasanja i Konačna rang lista su na linku: www.minljmpdd.gov.rs