Skip links

Finalni monitoring izveštaj 2021 II Konkurs - Digital - Unutrasnji blog

Monitoring i evaluacija programa i projekata – Drugi konkurs LAP 2021

U periodu od novembra 2021. do januara 2022. godine, sprovodili smo monitoring i evaluaciju projekata kojima se ostvaruju ciljevi i mere definisane  Lokalnim akcionim planom  politike za mlade Grada Novog Sada za period 2019-2022  godine, za 2021. godinu, i projekata kojima se podstiču mladi  da aktivno učestvuju u društvenim tokovima kroz afirmaciju i  podršku omladinskim aktivnostima u skladu sa Lokalnim akcionim planom politike za mlade Grada Novog Sada za  period 2019-2022 godine, za 2021. godinu.

Kao udruženje kom su odobreni monitoring i evaluacija projekata kojima se ostvaruju ciljevi i mere definisane Lokalnim akcionim planom politike za mlade Grada Novog Sada za period 2019 – 2022 godine, na drugom javnom konkursu za 2021. godinu, „EVROPSKI OMLADINSKI CENTAR VOJVODINE“ je svoje projektne aktivnosti sprovodio sa ciljem:

  • Stručnog praćenja i ocene uspešnosti realizacije svakog pojedinačnog programa i projekata (kojem su dodeljena sredstva iz budžeta Grada Novog Sada za implementaciju LAP-a za 2021. godinu) i doprinosa ostvarenju postavljenih projektnih ciljeva, kao i utvrđivanja koliko ostvareni ciljevi pojedinačnih projekata doprinose ostvarenju specifičnih ciljeva LAP-a u 2021. godini;
  • Unapređenja kapaciteta organizacija za uspešnu implementaciju projekata u oblasti omladinske politike;

• Davanja programskih preporuka sa ciljem unapređenja realizacije LAP-a za mlade u narednom periodu

Izveštaj o sprovedenom monitoringu i evaluaciji projekata na drugom konkursu možete pronaći ovde.