Skip links

Monitoring i evaluacija (LAP 2019)

U periodu od septembra 2019. do januara 2020. godine, sprovodili smo monitoring i evaluaciju projekata kojima se ostvaruju ciljevi i mere definisane Lokalnim akcionim planom politike za mlade Grada Novog Sada za period 2019-2022 godine, za 2019. godinu, i projekata kojima se podstiču mladi da aktivno učestvuju u društvenim tokovima kroz afirmaciju i podršku omladinskim aktivnostima u skladu sa Lokalnim akcionim planom politike za mlade Grada Novog Sada za period 2019-2022 godine, za 2019. godinu.

Krajem 2018. godine, sprovedeno je sveobuhvatno istraživanje o potrebama mladih, a za potrebe izrade novog Lokalnog akcionog plana politike za mlade za period 2019-2022 godine. U izradi nacrta LAP-a, na osnovu dobijenih rezultata i preporuka, aktivno je učestvovalo preko 70 omladinskih organizacija, što predstavlja najveći broj organizacija koji je ikada učestvovao aktivno u izradi ovakvog dokumenta u Gradu Novom Sadu.

Program izrade nacrta LAP-a je koordinirao Evropski omladinski centar Vojvodine, koji je podržan

od strane 20 organizacija sa teritorije Grada Novog Sada, od kojih je 8 organizacija, zajedno sa nama, delegiralo svoje članove u Komisiju za izradu ovog strateškog dokumenta.

Kao udruženje kom su odobreni monitoring i evaluacija projekata na oba konkursa LAP-a za 2019. godinu, Evropski omladinski centar Vojvodine je svoje projektne aktivnosti sprovodio u cilju:

  • stručnog praćenja i ocene uspešnosti realizacije svakog pojedinačnog programa i projekta (kojem su dodeljena sredstva iz budžeta Grada Novog Sada za implementaciju LAP-a za 2019. godinu) i doprinosa ostvarenju postavljenih projektnih ciljeva, kao i utvrđivanja koliko ostvareni ciljevi pojedinačnih projekata doprinose ostvarenju specifičnih ciljeva LAP-a u 2019. godini;
  • unapređenja kapaciteta organizacija za uspešnu implementaciju projekata u oblasti omladinske politike;
  • davanja programskih preporuka u cilju unapređenja realizacije LAP-a za mlade u narednom periodu.

Izveštaj o sprovedenom monitoringu i evaluaciji projekata na prvom i drugom konkursu možete pronaći ovde.

Galerija fotografija