Skip links

Rezultati istraživanja o problemima mladih u Novom Sadu i predlozi za poboljšanje njihovog položaja - Vizual Unutrasnji blog

Istraživanje o položaju i problemima mladih u Novom Sadu

Evropski omladinski centar Vojvodine u saradnji sa Lokalnim ombudsmanom Grada Novog Sada sproveo je istraživanje o položaju i problemima mladih u Novom Sadu.

Cilj istaživanja bio je da se putem anketiranja mladih Grada Novog Sada, uzrasta 15. do 30. godina, utvrdi koji su to problemi sa kojima se mladi najviše susreću, koji su njihovi predlozi za poboljšanje položaja mladih u Novom Sadu i šta to mladi smatraju da bi moglo uticati na manji odliv mladog i obrazovanog stanovništva. Dodatno, cilj je bio da se mladi edukuju o njihovim pravima kao i da se obezbedi promocija rada institucije Lokalnog ombudsmana Grada Novog Sada.

Zaključci i preporuke koji budu proistekli iz ovog istraživanja poslužiće kao osnov za dalje zagovaranje boljeg položaja mladih u Gradu Novom Sadu.

Pogledajte brošuru o rezultatima istraživanja: Brošura